PALVELUT

AK icon white

Aurinkosähköprojektit

Toimimme asiakkaan oikeana kätenä puolueettomasti koko projektin ajan tai osallistumme siihen sovituilta osin. Voimme esimerkiksi aikatauluttaa projektin, kartoittaa keskeiset yhteistyötahot (viranomaiset, sähkönsiirtoyhtiöt) ja koota projektiorganisaation. Voimme myös valvoa työturvallisuuteen ja laatuasioihin liittyviä kokonaisuuksia.

Tarvittaessa analysoimme järjestelmän toimintaa asennuksen jälkeen, ja varmistamme että se toimii kuten on suunniteltu. Verkostoomme kuuluu sähköalan toimijoita, mekaniikka- ja sähkösuunnittelijoita sekä asiantuntijoita myös muilta uusiutuvan energian aloilta. Verkoston avulla voimme viedä läpi isotkin projektit joustavasti. Hoidamme projektit tarvittaessa myös englannin kielellä.

Aurinkosähköjärjestelmien kartoitukset

Järjestelmän kartoitus alkaa sähkönkulutuksen analysoinnista. Sen perusteella tehdään alustava arvio siitä, minkä kokoinen aurinkosähköjärjestelmä olisi kohteessa kustannustehokkain. Aurinkosähköjärjestelmän kokoon vaikuttavat myös arvio aurinkosähkön omakäyttöosuuden määrästä sekä rakennuksen ulkomitoista.

Kartoituksessa huomioidaan kohde, johon järjestelmä asennetaan. Esimerkiksi katolle asennettavien järjestelmien kartoituksessa tarkastetaan katon kunto sekä paneeleihin osuvat varjot ja muut esteet. Kartoituksessa käydään läpi sähköjärjestelmän rakenne ja varmistetaan laitteiston liitettävyys (muun muassa liittymän ja pääsulakkeiden koko, vapaat sulakelähdöt).

Asiakas saa kartoituksen pohjalta laaditun kirjallisen raportin valokuvineen.

Kattojen kantavuuslaskenta

Aurinkopaneelit asennetaan harjakatoille yleensä melko kevyillä telineillä, jotka kiinnitetään katon pintaan lappeen suuntaisena. Tällöin järjestelmän lisäpaino ei yleensä vaikuta katon kantavuuteen. Tasakatoilla tilanne on toinen. Usein järjestelmä painotetaan tuulikuorman takia ja se tarkoittaa, että katon tekninen kantavuus pitää selvittää. Teemme kattojen kantavuuslaskelmat ennen aurinkopaneeleiden asennusta. Näin varmistetaan, että katto kantaa aurinkosähköjärjestelmän tuoman lisäpainon turvallisesti, eikä sen asentaminen vaikuta katon kestävyyteen. Kantavuus pitää selvittää myös järjestelmissä, jotka asennetaan katon pintaan hitsaamalla kiinni (bitumi). Myös näissä järjestelmän tuoma lisäpaino lasketaan ja katon kantavuus tarkistetaan.

Kartoitus tehdään aina käymällä paikan päällä, vaikka kohteesta olisikin hyvät tekniset piirustukset olemassa. Kartoituksella otetaan valokuvia ja ne lisätään kohteen dokumentointiin. Kohdekäynnin yhteydessä tehdään myös yleisarvio katon kunnosta.

Lupahakuprosessit

Aurinkosähkön asentaminen on usein luvanvaraista. Monet kunnat ovat antaneet lupavapauden pieniin omakotijärjestelmiin, mutta niiden rajoitukset ovat melko tiukat. Kun asennetaan isompi järjestelmä, tarvitaan esimerkiksi toimenpidelupa aurinkosähkön rakentamiselle. Kuntien lupakäytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja esimerkiksi erilaisia lupien hakujärjestelmiä on Suomessa useita. Lupien hakemista varten pitää rakennusvalvontaan lähettää monia erilaisia piirustuksia, dokumentteja sekä valtakirjoja.

Voimme tehdä lupien hakemisen puolestasi. Meillä on kokemusta sadoista erilaisista kohteista ja niiden lupien hakemisesta. Kartoitamme kuntien vaatimat dokumentit ja hoidamme ne ammattitaidolla alusta loppuun saakka.

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu

Suunnittelu perustuu tehtyyn kartoitukseen. Käytämme suunnittelussa aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun tarkoitettuja uusimpia suunnitteluohjelmistoja.

Sähköjärjestelmästä tehdään sähkökuvat, joiden perusteella invertterit liitetään rakennuksen sähköverkkoon sekä rakennetaan aurinkosähköjärjestelmän tarvitsemat johdotukset paneeleille.  Suunnitteluvaiheessa huomioidaan katon kantavuus sekä mahdolliset tuulikuormien vaatimat betonipainot.

Asiakas saa nähtäväksi myös kohteen ilmakuvan päälle piirretyn havainnollisen paneelikenttäkuvan.

Aurinkosähköjärjestelmien kilpailutukset

Autamme tarjouspyyntöjen valmistelussa. Vastaamme siitä, että tarjouspyynnössä on huomioitu kaikki järjestelmän vaatimat seikat.

Käymme tarjoukset läpi ja analysoimme niiden sisällön. Tarkistamme, että ne vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät kaikki vaaditut kriteerit. Teemme tarkennuksia ja tarvittaessa pyydämme toimittajilta selvitykset tarjousten sisältöön.

Asennusvalvonta

Valvomme asennusprojekteja ja tarkistamme, että asennuksissa noudatetaan annettua suunnitelmaa. Käymme läpi projektin eri vaiheet urakoitsijan kanssa. Huolehdimme, että urakoitsija toimii suunnitelman mukaisesti, dokumentoi tarvittavat asiat sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista asennuksen edetessä. Käymme urakoitsijan kanssa myös mittauksiin liittyvät pöytäkirjat läpi ja varmistamme, että mittaukset on tehty asianmukaisesti.

Dokumentoimme valvontakäynnit ja puutumme tarvittaessa havaittuihin virheisiin ja puutteisiin.

Mittaukset

Aurinkosähköjärjestelmän mittauksilla varmistetaan, että laitteisto on kunnossa ja sitä on turvallista käyttää. Käymme urakoitsijan kanssa tarkastuspöytäkirjat läpi ja varmistamme että mittaukset on tehty asianmukaisesti. Meillä on käytössä oma mittauslaitteisto, jolla mittaustulokset voidaan varmentaa ja tehdä tarvittaessa pistokokeita. Käytämme ST kortiston pohjalta laadittuja vaihto- ja tasasähköpöytäkirjoja, jotka täyttävät nykyiset vaatimukset ja standardit. Dokumentoimme mittaukset ja teemme niistä tarvittaessa pöytäkirjat.

Teemme mittaukset puolueettomasti, mitattuihin faktoihin perustuen.

Tekninen konsultointi

Tekninen konsultointi on laaja-alaista järjestelmien ja palveluiden ymmärtämistä ja hallintaa. Pitkä työhistoria teknisissä tehtävissä ja sitä kautta kehittynyt laaja osaaminen niin mekaniikan kuin sähköjärjestelmienkin parissa antaa vahvan pohjan toimia teknisenä asiantuntijana ja konsulttina.

Olemme olleet mukana suunnittelemassa mm. kokonaan uutta aurinkopaneelien harjakattoasennusjärjestelmää Suomeen, joka lanseerattiin vuonna 2020 (Rauli Brackets). Lisäksi olemme olleet suunnittelemassa aurinkosähköjärjestelmien etäseurantaan ja älyohjauksiin keskittyvää IT- järjestelmää (GEF Vision).

Voimme olla mukana kehittämässä järjestelmien yksittäisiä komponentteja tai isompia kokonaisuuksia. Kehitämme olemassa olevia prosesseja tai luomme kokonaan uusia. Prosessien kehittämisessä autamme teitä toimimaan kustannustehokkaammin ja niin että käytännön työskentely helpottuu.

Järjestelmien huolto ja laitteistojen vikatilanteiden selvittäminen vaatii ammattitaitoa. Mahdolliset reklamaatiot on hoidettava nopeasti ja ammattitaitoisesti. Reklamaatioiden hoitaminen kustannustehokkaasti on usein vaativaa työtä. Autamme vikatilanteiden selvittämisessä ja olemme asiantuntijana mukana. Teemme laitteistoihin tarvittavat tarkastukset ja mittaamme komponentit vikatilanteen poistamiseksi. Lisäksi autamme mahdollisissa muutostöissä, jotta vikatilanteilta vältytään jatkossa. Kehitämme myös järjestelmien huolto-ohjelmia kustannusten minimoimiseksi.

Sähköautojen latausjärjestelmät

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan Suomessa on vuonna 2030 jopa 700 000 sähköautoa. Nämä autot tarvitsevatlaajan ja tehokkaan latausverkoston. Syksyllä 2020 eduskunta hyväksyi lain, jolla velvoitetaan taloyhtiöitä varautumaan sähköautojen määrän kasvuun. Latauspisteiden lisääminen olemassa olevaan sähköjärjestelmään voi olla haasteellista ja vaatii tarkan kartoituksen ja suunnitelman. Joskus joudutaan rakentamaan jopa kokonaan oma sähköliittymä latauslaitteille.

Teemme sähköjärjestelmien kartoitukset aina paikan päällä. Kartoituksessa selvitämme sähköjärjestelmän rakenteen sekä mahdollisuudet latauslaitteiden liitännälle. Tämän pohjalta tehdään ehdotus mahdollisille muutos- ja lisäystarpeille sekä yleisarvio kohteen soveltuvuudesta sähköautojen lataamiselle.

‍Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia sähköautojen latausinfran rakentamiseen vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Tukea voi hakea esimerkiksi kartoituksiin, suunnitteluun sekä rakentamiseen. Autamme tarvittaessa myös ARA-avustusten hakemisessa.

Liiketoiminnan kehitys

Meiltä saat uutta näkökulmaa liiketoimintasi kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Voimme auttaa myös myyntikonseptin rakentamisessa. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus aurinkosähköön liittyvien teknisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä myynnistä.

Liiketoiminnan aloitus

Oletko aloittamassa liiketoimintaa esimerkiksi aurinkosähkön parissa? Miten saada toiminta käynnistymään tehokkaasti ja mitä kaikkea aloittamisessa pitää huomioida? Olemme olleet rakentamassa uusia yrityksiä alalle ja nähneet ne haasteet mitä aloittavalla yrityksellä on. Olemme apunasi, jos haluat puolueetonta ja ammattitaitoista apua yrityksen alkumetreillä.

Liiketoiminnan kehitys

Onko liiketoimintasi polkenut paikallaan ja tuntuu että kaipaisit apua liiketoiminnan kehittämisessä? Aurinkokonsultit on kokenut kumppanisi, kun haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja parantaa kannattavuutta. Meillä on pitkä kokemus käytännön johtamisesta ja strategiatyöskentelystä. Palvelusisältömme lähtee aina asiakkaamme tarpeesta ja voi keskittyä liiketoiminnan yhden osa-alueen sparraukseen tai kaikkien toimintojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Palvelusisältö voi koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

1.

Kannattavuuden parantaminen. Yrityksen tunnuslukujen sekä tuloslaskelman ja taseen analysointi on ensimmäinen askel, kun yrityksen kannattavuus ja sitoutuneen pääoman tuotto halutaan nostaa seuraavalle tasolle. Emme keskity pelkästään kulurakenteen optimointiin, vähintäänkin yhtä tärkeää on myynti- ja toimitusprosessien kehittäminen, joilla on olennainen vaikutus myyntikatteeseen ja sitä kautta kannattavuuteen.  

2.

Muutostilanteet. Olemme kumppanisi muutostilanteissa. Voitte hyödyntää osaamistamme esimerkiksi yrityksen laajentuessa, myynnin polkiessa paikallaan tai omien kehitysideoiden testaamiseen.

3.

Liiketoimintasuunnitelman ja strategian kehittäminen. Tuemme asiakkaitamme sekä yritystoiminnan alkuvaiheen käynnistämisessä, että jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämisessä. Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne elävät jatkuvasti, siksi jokaisen menestyvän yrityksen pitää pystyä sopeutumaan ympäröivään markkinatilanteeseen.

Aurinkoenergiaselvitykset ja hankekehitys

Teemme aurinkoenergiaselvityksiä yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille sekä hankekehittäjille. Toimeksiantoon voi kuulua esimerkiksi kohteiden maanhankinta ja sopimusneuvottelut sekä soveltuvuustarkastelu, kannattavuuslaskelmat ja avustaminen projektirahoituksen järjestämisessä.

Palvelemme asiakkaitamme myös teollisen mittakaavan aurinkosähköpuistojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelusisältöön voivat kuulua esimerkiksi alkuvaiheen soveltuvuustarkastelu, maanhankinta, puiston ja tarvittavan infran tekninen määrittely sekä avustaminen puiston luvituksessa ja rakennuttamisessa. Konsultoimme asiakkaitamme myös rahoituksen hankkimiseen liittyvissä asioissa.

Teknisen tarkastelun lisäksi ydinosaamiseemme kuuluu myös investointien taloudellinen tarkastelu. Puistoinvestoinnin taloudellisen kannattavuuden analysointia varten teemme budjetin puiston rakentamiselle ja ylläpidolle. Lisäksi mallinnamme elinkaaren aikana tuotetun sähköenergian. Investoinnin kannattavuutta tarkastelemme sähköenergian tuotantokustannuksen (LCOE) ja investoinnin sisäisen korkokannan (IRR) avulla.

/

Aurinkosähkömarkkina

/

Maanhankinta ja luvitus

/

Talous ja kannattavuus

/

Liiketoimintamallit

/

Tuotantokustannus (LCOE)

/

Sisäinenkorkokanta (IRR)

/

Herkkyysanalyysit

/

Case tarkastelut

Koulutukset

Tarjoamme aurinkosähköä käsitteleviä koulutuksia yrityksille ja oppilaitoksille. Koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi, ja se voi käsitellä esimerkiksi aurinkosähköalaa yleisesti, aurinkovoimaloiden asennusta tai teknistä myyntiä.

Olemme olleet myymässä ja asentamassa satoja aurinkovoimaloita Suomessa ja ulkomailla. Vuosien kokemus aurinkoenergia-alan yrittäjinä on tuonut kokemusta ja näkemystä sekä myyjien että asentajien kouluttamiseen. Tunnemme hyvin myös markkinoilla toimivat sähkön siirto- ja energiayhtiöt. Moni asia onkin opittu itse, ja koettu käytännössä toimivaksi.


Myyjäkoulutus: Tekninen osaaminen aurinkovoimaloiden myyjille
Tiedätkö, mikä erottaa loistavan aurinkopaneelimyyjän keskiverrosta aurinkopaneelimyyjästä? Vai oletko aurinkoenergia-alalla toimiva yrittäjä: Mietitkö miten tehdä yritystoiminnasta taloudellisesti kannattavampaa, miten vähentää reklamaatioiden määrää tai miten parantaa asiakaskokemusta? Vastaus on: ammattitaitoisten myyjien avulla. Sen lisäksi, että myyjän tulee hallita myynnin lainalaisuudet ja kauppojen klousaamisen askelmerkit, aurinkopaneelien myyjällä tulee näiden taitojen lisäksi olla hallussa myös riittävä tekninen osaaminen ja ymmärrys.  Ammattitaitoinen myyjä on keskeisessä roolissa, kun aurinkovoimaloita myyvä yritys haluaa tehdä hyvää tulosta. Hyvä myyjä ymmärtää aurinkovoimaloiden tekniset vaatimukset ja tietää, millaisia ratkaisuja erilaisiin kohteisiin on järkevä tarjota. Teknisen ymmärryksen ansiosta myyjä osaa tarjota asiakkaalle toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tämän johdosta asennustiimi voi tehdä sen, mitä asiakkaalle on luvattu. Tämä lisää suoraan asiakastyytyväisyyttä. Myös viivan alle jää enemmän euroja, koska kallista säätämistä ja sähläämistä ei ole.

Koulutuksessa käydään läpi laaja-alaisesti läpi, mitä asioita tulee huomioida esimerkiksi kohteen kartoituksessa ja suunnittelussa. Kysy lisää!Asentajakoulutus: Koulutus aurinkovoimaloiden asentamisesta
Kun myyjä hallitsee työnsä, seuraava lenkki ketjussa on ammattitaitoinen asennustiimi.

Asennustiimi asentaa aurinkovoimalan asiakkaalle sovitussa aikataulussa ja turvallisuus huomioiden.  Asennustiimin tulee ymmärtää perusasiat talo- ja sähkötekniikasta. Aurinkovoimalan sähköasennuksen saa tehdä vain koulutuksen saanut, sähköpätevyyden omaava sähköasentaja. Asennustiimin ammattitaito lisää asiakastyytyväisyyttä ja vähentää reklamaatioiden määrää. Tarjoamme asentajille koulutusta, jossa käydään läpi asentamisen keskeisimmät kokonaisuudet. Kysy lisää!

/

Aurinkosähkö yleisesti

/

Aurinkosähköasentajan sertifikaatti

/

Tekninen myyntikoulutus

/

Aurinkosähkö yritystoimintana